Tarımsal Destekleme Başladı

2012 yılında uygulamaya konulan VII. Etap %50 Hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı kapsamında Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı kapsamında yayımlanan tebliğe göre (Tebliğ No: 2012/64) başvurular 04 Eylül 2012 tarihinde başlamış olup 02 Kasım 2012 tarihinde sona erecektir.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sabri TOPBAŞ; sözü edilen programdan faydalanmak isteyen yatırımcıların yatırım konularını seçerek proje dosyalarını hazırlayıp İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne elden imza karşılığı teslim etmeleri gerektiği ve tebliğ kapsamında belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerektiğini ifade etti.

2012 YILI EKONOMİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar,
Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar,
Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar,
Tebliğde belirtilen ekonomik yatırım konuları ile ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, alternatif enerji kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri hibe kapsamındadır.
Koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projeleri,
Un, karma yem ve zeytinyağı konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez.
%50 HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ
Ekonomik yatırımlar için proje başvurularında hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvurularında 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını geçemez.
Proje toplam tutarının; gerçek kişi başvuru tekliflerinde 150.000 Türk Lirasını, tüzel kişi başvuruları için ise 600.000 Türk Lirasını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.
PROJE BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Başvuru sahiplerinin Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olması.
Proje konularına başvurabilecek gerçek ve tüzel kişilerin idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir.
KİMLER PROJEYE MÜRACAAT EDEBİLİR?
1-Gerçek kişiler,
2-Tüzel Kişilikler ve ortaklıkları,
3-Kooperatif ve birlikler ve bunların üst birlikleri